Deelnemersvoorwaarden MIND Last Man Standing

 1. MIND Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.
 3. LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 4. Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 
 6. Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.
 7. LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  
 8. Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 9. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 10. Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde samenleving. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon. 
 11. MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht. Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 12. Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 13. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.
 14. MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 15. Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 16. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.
 17. Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  2. Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND.
 18. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 19. MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 20. Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.
 21. MIND verwerkt door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens voor zover vereist voor het uitvoeren van deze overeenkomst tussen de Deelnemer en MIND of op basis van een gerechtvaardigd belang van MIND. De Organisator, en indien noodzakelijk ingeschakelde derden m.b.t. de organisatie van het evenement, zal de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MIND geldt ten alle tijden als verwerkersverantwoordelijke. Raadpleeg het MIND Privacy Statement voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.